O tanečnom športe

V tejto rubrike Vám ponúkame články venované tanečnému športu a problematike, ktorá sa tanečného športu dotýka.
Články sú chránené autorskými právami, kopírovať až po dohode s autorom.

Kinematic Structure of selected Viennese Waltz dance figure (PDF)
Príspevok bol publikovaný v: STUDIA SPORTIVA 2011/5 Number 3
Autori príspevku: Mgr. Milan Špánik, Doc. RNDr. Vladimír Psalman, PhD., Doc. Mgr. Martin Zvonař, PhD.

Kinematic structure of Feather step – Slowfox (PDF)
Kinematická štruktúra Pérového kroku – Slowfox (PDF)
Príspevok bol publikovaný v: Exercise and quality of life. Volume III, Issue II, December 2011
Autori príspevku: Doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. a Mgr. Milan Špánik

ACTA – KONCENTRÁCIA LAKTÁTU V KRVI U TANEČNÍKOV V ZÁVISLOTI OD DĹŽKY SÚŤAŽNEJ SKLADBY (PDF)
ACTA – BLOOD LACTATE CONCENTRATION OF BALLROOM DANCERS ACCORDING TO THE LENGTH OF THEIR ROUTINES (PDF)
Príspevok bol publikovaný v: ACTA FACULTATIS EDUCATIONIS PHYSICAE UNIVERSITATIS COMENIANAE PUBLICATIO I./II. 2011
Autori príspevku: Mgr. Matej Chren PhD., Mgr. Milan Špánik a Doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

Intenzita zaťaženia tanečníkov v latinskoamerických a štandardných tancoch (PDF)
Príspevok bol prezentovaný na konferencii: Medzinárodná konferencia KG 2010 ŠPORTOVÝ TRÉNING (27. mája 2010)
Autori príspevku: Mgr. Matej Chren PhD. a Mgr. Milan Špánik

Biela kniha o športe (PDF)
Preklad Bielej knihy o športe, ktorú schválil Európsky parlament. Jej obsah ovplyvňuje už súčasné dianie v európskom športe, osobitne v krajinách EU. Vládne i mimovládne športové organizácie budú hlavné princípy obsahu tohto dokumentu implementovať postupne do činnosti športových subjektov. Z tohto dôvodu Vám môže byť autentický preklad Bielej knihy o športe užitočný.
Autor prekladu: Demovičová

Tanečný šport na hodinách Tv (PDF)
Príspevok bol prezentovaný na konferencii: PRVÉ KROKY KURIKULÁRNEJ TRANSFORMÁCIE V PREDMETE TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA (11.11.2009)
Autor príspevku: Mgr. Milan Špánik

Amaterizmus a profesionalizmus v tanečnom športe (PDF)
Príspevok bol prezentovaný na konferencii: AMATERIZMUS A PROFESIONALIZMUS V ŠPORTE (15.10.2009)
Autor príspevku: Mgr. Milan Špánik

Výhody výučby tanečného športu (PDF)
Príspevok bol prezentovaný na konferencii: NÁRODNÁ KONFERENCIA O ŠKOLSKOM ŠPORTE „Slovenský školský šport: podmienky – prognózy – rozvoj“ (5. – 6. 11. 2009)
Autor príspevku: Mgr. Milan Špánik

Mezocyklus (PDF)

Testy motorickej výkonosti (PDF)

Spoločenský tanec – tanečný šport
Obsah príspevku je zameraný na charakteristiku tanečnho športu.
Autor príspevku: Milan Špánik

Etický kódex
Etický kódex spracovaný na základe originálneho textu Etického kódexu IDSF.

Tanečný trojuholník – tréner, rozhodca, tanečný pár.
Príspevok je zameraný k problematike trojuholníka tréner, rozhodca, tanečný pár, v podobe akej bol publikovaný v roku 2000.
Autor príspevku: Milan Špánik

Kondičný mikrocyklus v tanečnom športe (+ pdf formát)
Seminárna práca z kondičných a koordinačných základov v športe. (2004/2005)
Autor príspevku: Milan Špánik ml.

Vplyv výkonnostného športu na formovanie osobnosti (+ pdf formát)
Esej zo sociológie športu. (2004/2005)
Autor príspevku: Milan Špánik ml.

Využitie pohybových hier v tanečnom športe (+ pdf formát)
Seminárna práca z pohybových hier. (2004/2005)
Autor príspevku: Milan Špáni