Čo je nové?

Podporte aj v roku 2024 svoj obľúbený pár 2% z Vašich daní

Budeme veľmi vďační za každé euro, ktoré sa podarí vyzbierať z 2% za rok 2023.

Tak ako každý rok ich použijeme na rozvoj nášho klubu a všetkých športovcov v ňom.

Navyše, v prípade získania a zdokladovania podpory pomocou 2%, resp. 3% z daní, môžete významnú časť týchto financií venovať priamo vybranému tanečnému páru.

Darovať 2% z dane z príjmu môže pomôcť vychovať nového majstra Slovenska, ale minimálne môže podporiť tréningový proces budúcich úspešných mladých športovcov :-)

Údaje pre vyplnenie tlačiva
Pokiaľ údaje zadávate manuálne (alebo posielate informáciu účtovníčke), do polí  tlačiva prosím použite tieto údaje:

IČO:   317 851 31
[17] Obchodné meno (názov):   Tanečno športový klub M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková
[18]  Sídlo – Ulica:   Ostredková
[19]  Súpisné/orientačné číslo:   14
[20]  PSČ:   821 02
[21]  Obec:   Bratislava

Ďakujeme

 

Vianocny vecierok

POZVÁNKA na riadnu ČS TŠK M+M

V zmysle platných Stanov TŠK M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková zvolávame

Členskú schôdzu.

Termín: 24.10.2023 (utorok)

Miesto: ZŠ Ostredková 14

Prezentácia: od 17.15 – 17.45 hod.

Začiatok ČS: 18:00 hod.

Podľa stanov TŠK M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková pri voľbách a hlasovaniach o všetkých rozhodnutiach delegátov na ČS , sú členovia do 18 rokov zastúpení právnym zástupcom – rodičom. Vzhľadom na túto skutočnosť je v záujme Vašich detí – členov TŠK M+M , žiaduce sa schôdze zúčastniť. Ak ČS nie je uznášaniaschopná, náhradný termín ČS je 24.10.2023 – o 18.30 hod. ČS je plánovaná do 20:00 hod.

Navrhovaný program:

1.- Otvorenie zasadnutia ČS

2.- Predbežná správa o registrácii

3.- Voľba orgánov ČS

4.- Správa mandátovej komisie

5.- Schválenie programu rokovania a rokovacieho poriadku

6.- Správa predsedu TŠK M+M – správa za obdobie – od poslednej ČS

7.- Správa predsedu KRK TŠK M+M za obdobie – od poslednej ČS

8.- Správa hospodára TŠK M+M za obdobie – od poslednej ČS

9.- Správa hlavného trénera za obdobie – od poslednej ČS

10.- Diskusia k bodom 6,7,8,9

11.- Návrhy uznesení k bodom 6,7,8,9

12.- Odstúpenie členov predsedníctva TŠK M+M a KRK – podľa stanov TŠK M+M

13.- Voľba členov predsedníctva TŠK M+M ,KRK a DIROK – predstavenie kandidátov

14.- Správa predsedu volebnej komisie o výsledkoch volieb

15.- Návrhy uznesení k bodom 12, 13,14

16.- Návrhy na zmeny a schválenie právnych dokumentov TŠK M+M

17.- Diskusia a návrh uznesenia k bodu 16

18.- Rôzne – návrhy, diskusia, návrhy uznesení netýkajúcich sa vyššie uvedených bodov písomne podaných pred ČS a na začiatku ČS – termín max. do bodu 5

19.- Správa návrhovej komisie – návrh záverečného uznesenia

20.- Záver zasadnutia Členskej schôdze TŠK M+M

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Milan Špánik,  predseda TŠK M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková

Poďakovanie

Verejné poďakovanie.

Predsedníctvo TŠK M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková a hlavní organizátori Milan a Veronika Špánikovci, po úspešnom zorganizovaní medzinárodnej súťaže SLOVAK OPEN CHAMPIONSHIP 2023 a 30.ročník Bratislava Open, ďakujú všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu akcie v priestoroch x-bionic sphere v Šamoríne. Vaša aktívna pomoc bola rozložená  v termíne od 1. do 4.9.2023.

Členom klubu, ich rodičom a priateľom klubu vyslovujeme menovite poďakovanie paniam a pánom:

Jesenská, Pavlovičová, Mittermayerová, Berciková, Haraksinová, Kotorová, E. Špániková,  Novotná-Figurová s manželom,  Nemcová, Capáková.

Ďakujeme bývalým členom, pánom a paniam: Hankovský, Kollerová s priateľom, Sušina, Bene, Czingel s priateľkou, Beljanská.

Súčasným aktívnym členom: Jesenský s priateľkou, Pavlovičová s priateľom, a

Juniorom Berciková a Kredátus.

Bez vašej pomoci by sme to tak úspešne nezvládli.

Vďaka!

Podporte aj v roku 2023 svoj obľúbený pár 2% z Vašich daní

Budeme veľmi vďační za každé euro, ktoré sa podarí vyzbierať z 2% za rok 2022.

Tak ako každý rok ich použijeme na rozvoj nášho klubu a všetkých športovcov v ňom.

Navyše, v prípade získania a zdokladovania podpory pomocou 2%, resp. 3% z daní, môžete významnú časť týchto financií venovať priamo vybranému tanečnému páru.

Darovať 2% z dane z príjmu môže pomôcť vychovať nového majstra Slovenska, ale minimálne môže podporiť tréningový proces budúcich úspešných mladých športovcov :-)

Údaje pre vyplnenie tlačiva
Pokiaľ údaje zadávate manuálne (alebo posielate informáciu účtovníčke), do polí 15 – 21 tlačiva prosím použite tieto údaje:

[15]  IČO:   317 851 31
[16] Právna forma:   Občianske združenie
[17] Obchodné meno (názov):   Tanečno športový klub M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková
[18]  Sídlo – Ulica:   Ostredková
[19]  Súpisné/orientačné číslo:   14
[20]  PSČ:   821 02
[21]  Obec:   Bratislava

Ďakujeme

Dôležité dátumy:

15. 2. 2023– do tohto termínu musí požiadať zamestnanec zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania (Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov – poskytuje zamestnávateľ)  a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane , podľa ktorého sa vyrátavajú 2% z dane (ktoré sa uvádzajú v tlačive Vyhlásenie). Následne je potrebné vyplniť tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby”  https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html

30. 4. 2023 (tento deň pripadá na nedeľu, vyhlásenie je potrebné podať najneskôr v utorok dňa 2.5.2023)– do tohto termínu je potrebné doručiť alebo zaslať poštou vyplnené tlačivo „vyhlásenia” správcovi dane  t.j. na ktoromkoľvek daňovom úrade.

Povinnou prílohou „vyhlásenia” je Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo, a ktoré je za rok 2022 označené V2Pv18_P (zamestnávateľ je povinný vydať potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15.4.2023)

Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%.Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.

Daňový úrad ako správca dane je povinný previesť podiel zaplatenej dane z podaného vyhlásenia za rok 2022 na účet prijímateľa do 31. júla 2023.

2. FYZICKÁ OSOBA (ktorá si daňové priznanie podáva sama) – postup na poukázanie 2% z dane

Fyzická osoba vyplňuje daňové priznanie typu A alebo B. Priamo v tomto tlačive sa uvádzajú údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy (2% z dane).

Fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, poukazuje podiel zo svojej zaplatenej dane podaním „Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona” na samostatnom tlačive, ktoré má štruktúrovanú formu, a ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo (ďalej len „vyhlásenie”). Toto tlačivo „vyhlásenia” platné pre rok 2022 je označené V2Pv21, a je zverejnené na webovom sídle finančnej správy – https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html

31. 3. 2023– posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

 Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.

3. PRÁVNICKÁ OSOBA – postup na poukázanie 2% z dane

Právnická osoba vyplňuje údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy (1% z dane, ak organizácia splní podmienku darovania 0,5 %  sumy zo zaplatenej dane niektorej neziskovej organizácii najneskôr v lehote na podania daňového priznania, vtedy môže darovať 2%) priamo v daňovom priznaní.

31. 3. 2023– je posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad v mieste sídla spoločnosti a termín zaplatenia daňovej povinnosti (pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak – odložené daňové priznanie 30.6.2023 alebo 30.9.2023)

Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým môže darovať 2% (1%). Výška sumy na poukázanie pre jednu organizáciu predstavuje minimálne 8 €.

Oslávili sme 30. výročie založenia Tanečno športového klubu M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková

Hotel Bratislava, 10.12.2022

319784975_705601904244784_2263076681420400348_n

Členská schôdza TŠK M+M

V zmysle platných Stanov TŠK M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková zvolávame členskú schôdzu

Miesto: ZŠ SNP Ostredková 14
Termín:
29.11.2022 – utorok
Prezentácia: od 17.20 – 17.45 hod.
Začiatok schôzde: 18:00 hod.

Viac informácií ako aj zápisnicu zo schôdze nájdete v zóne pre členov klubu.

Pozývame Vás na Slovak Open Championship 2022!

Zistite viac na stránke súťaže…

SOCH 2022 plagát

Zaplatenie členského poplatku

Prosíme členov klubu, aby do 10. januára uhradili ročný členský poplatok na účet klubu.

Viac informácií nájdete v zóne pre členov klubu.

Poznáme víťazov v ankete Športovec Ružinova

V nedeľu 29. januára, sa v DK Ružinov uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien v ankete Športovec Ružinova 2019. Do hlasovania sa zapojilo takmer 2.000 hlasujúcich, ktorí rozhodli o víťazoch v kategóriách deti a dospelí. Veľká sála domu kultúry sa odela do slávnostných farieb. Pozvanými boli nominovaní spolu so svojimi hosťami, zástupcovia miestneho úradu a Cultus Ružinov, a. s.. Nechýbali čelní predstavitelia Ružinova a to starosta našej mestskej časti Ing. Martin Chren, vicestarostovia Ing. Martin Patoprstý a Ing. Michal Gašaj PhD.. Pozvanie prijali samozrejme aj miestni poslanci. Sála bola zaplnená takmer do posledného miesta.

Úvodné slovo si zobral riaditeľ RUŽINOVSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU, p. o., Ing. Ľubomír Lenár. Z pozície hlavného organizátora ankety a slávnostného galavečera prítomných srdečne privítal.

V kategórii „DETI“ víťazov ocenili vicestarosta Ing. Martin Patoprstý a vedúca odboru školstva, kultúry a športu Mgr. Ľuboslava Vasilová. Postupne sme spoznali najlepšieho jednotlivca, družstvo a trénera. Medzi jednotlivcami bol najlepší tanečný pár Jaroslav Jesenský so Simonou Pavlovičovou. Najlepším družstvom sa stali úspešní hokejisti HK Ružinov’99 a medzi trénermi triumfoval Milan Špánik, ktorý sa stará o výchovu a športový rozvoj tanečných párov.

V kategórii „DOSPELÍ“ sme taktiež  spoznali najlepšieho jednotlivca, družstvo a trénera. Medzi jednotlivcami dominoval Ján Volko, najlepším družstvom boli hokejisti z Wild Thing Karaoke, ktorí sú účastníci a zároveň dvojnásobní víťazi populárnej amatérskej hokejovej ligy RAHL. Medzi trénermi sa najlepšou za rok 2019 stala Naďa Bendová, trénerka nášho najúspešnejšieho atléta a zároveň víťaza v kategórii jednotlivec Jána Volka. V kategórii“ DOSPELÍ“ odovzdali ceny vicestarosta Ing. Michal Gašaj Phd. a miestna poslankyňa Ing. Marcela Kulifajová.

Starosta našej mestskej časti Ing. Martin Chren spolu s riaditeľom RŠK, p. o., Ing. Ľubomírom Lenárom ocenili osobnosti Ružinova v oblasti športu. Postupne si ceny z rúk oboch pánov prevzali Ivan Prokop, Martin Fogo Halász a Veronika Špániková. Štvrtý ocenení Miroslav Pištek sa z pracovných dôvodov odovzdávania nezúčastnil.

Šesťdesiat minútový galavečer spestrili vystúpenia detičiek zo Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa, ocenený tanečný pár predviedol svoje umenie a nechýbala ani capoiera, kde sme mali možnosť vidieť v akcii klub Abadá Capoeira Slovakia.

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. srdečne ďakuje všetkým účastníkom, gratuluje víťazom a do roku 2020 praje veľa športových úspechov a samozrejme zdravie, ktoré je dôležité nie len pre život športovca.

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. (RŠK, p. o.)

Naši Majstri Slovenska - Jaro a Sima

Koncom marca sa v Nových Zámkoch písala história nášho klubu. Získali sme prvý titul Majstrov Slovenskej republiky v sólových disciplínach. Jaroslav Jesenský a Simona Pavlovičová vybojovali titul Majstrov Slovenskej republiky v kategórii Juniorov II v štandardných tancoch. Gratulujeme im k získaniu svojho zatiaľ najvýznamnejšieho titulu, a prajeme veľa ďalších úspechov reprezentujúc TŠK M+M!

Fotografie z 25. výročia klubu

Počas celého podujatia 25. výročia nášho klubu nás mal v hľadáčiku fotograf Ján Vajas. Krátky výber najlepších fotiek si môžete pozrieť v albume na Facebooku, ak by ste chceli vidieť viac, tak neváhajte a môžete si zakúpiť kompletnú sériu fotografií.

Kontakt na fotografa, kde si môžete aj objednať fotografie z nášho výročia:

Majstrovstvá Slovenska v plesových choreografiách Žiar and Hronom 2017

Náš klub sa umiestnil na Majstrovstvách Slovenska v plesových choreografiách v kategórií juniori LAT na víťaznom 1.stupienku :-)

Ďakujeme hlavne trénerovi a choreografovi Milanovi Špánikovi Jr. a všetkých tanečníkom, ktorí boli skvelí

Ďakujeme

1494707133112-1981307923
Prianie k Vianociam TSKMM-1

O tanečnom športe